T5

AI Fake Content

TK GearWalker

4.7
(10)

โดย TK GearWalker

     เรียนรู้การเรื่องราวของเทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง Artificial Intelligence หรือ AI  ทำความรู้จักความสามารถของ AI ที่ถูกมาใช้สร้างข้อมูลเท็จ ภาพปลอม วิดีโอปลอม พร้อมทั้งเรียนรู้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่สามารถใช้ในการตรวจสอบข้อมูลเท็จที่ถูกสร้างขึ้นเบื้องต้นได้

7 หัวข้อหลัก

TK GearWalker

4.7

คะแนนหลักสูตร
80%
10%
10%
0%
0%
Loading...
กำลังโหลด...

ประกอบด้วย

1 ชั่วโมง วิดีโอการเรียน
6 หัวข้อ
วุฒิบัตร

ประกอบด้วย

1 ชั่วโมง วิดีโอการเรียน
6 หัวข้อ
วุฒิบัตร

ยอดรวมสินค้า
ส่วนลด
ยอดรวมหลังหักส่วนลด
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมทั้งสิ้น

ช่องทางการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน
สถานะ
เลขอ้างอิง
ชำระเงินเมื่อ
Loading...