60 นาที

เพิ่มเติมทักษะเฉพาะด้าน (technical)

Storytelling & Content Creator

โดย คุณนภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์ บรรณาธิการข่าวออนไลน์ Workpoint News

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

     เรียนรู้พื้นฐานการสร้าง online content ตั้งแต่การกำหนดเรื่อง การเลือกประเด็น การกำหนดวัตถุประสงค์ จนถึงการเลือกวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมแก่ผู้รับสาร นอกจากนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการจัดเรียงเนื้อหาให้น่าสนใจแก่ผู้รับสารโดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง social media

โครงสร้างหลักสูตร
Chapter 1 5 นาที
Introduction 5 นาที
Chapter 2 7 นาที
ข้อแตกต่างของสื่อออนไลน์ 7 นาที
Chapter 3 22 นาที
4 คำถามสำคัญในการทำ Online Content 22 นาที
Chapter 4 17 นาที
เทคนิคการทำ Story Telling เพิ่มเติม 17 นาที
Chapter 5 10 นาที
สรุปส่งท้าย 10 นาที

Storytelling & Content Creator

โดย คุณนภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์ บรรณาธิการข่าวออนไลน์ Workpoint News

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์