T1

Chatbot

โดย คุณชิตพงษ์ กิตตินราดร ChangeFusion

     เรียนรู้วิธีการและเทคนิคการสร้าง AI Chatbot ด้วยโปรแกรม DialogFlow  รวมถึงการออกแบบรูปแบบการสนทนา การสร้างคำถามคำตอบ การเตรียมเนื้อหาที่สัมพันธ์กันระหว่างคำถามและคำตอบ รวมถึงการเลือกใช้แพลตฟอร์มที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสื่อสาร

5 หัวข้อหลัก

ประกอบด้วย

1 ชั่วโมง วิดีโอการเรียน
4 หัวข้อ
วุฒิบัตร

ประกอบด้วย

1 ชั่วโมง วิดีโอการเรียน
4 หัวข้อ
วุฒิบัตร

ยอดรวมสินค้า
ส่วนลด
ยอดรวมหลังหักส่วนลด
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมทั้งสิ้น

ช่องทางการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน
สถานะ
เลขอ้างอิง
ชำระเงินเมื่อ
Loading...