60 นาที

เสริมภูมิคุ้มกันออนไลน์ (knowledge)

Diversity Respect to Stop Cyberbullying

โดย แพทย์หญิงเบญจพร ตันตสูติ เจ้าของเพจ เข็นเด็กขึ้นภูเขา

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

         เริ่มต้นจากการนำผลจากแบบสอบถาม มาแสดงผลให้นักเรียนแต่ละคนรู้ว่าทุกคนมีความแตกต่างกัน มีบุคลิก ข้อดี ข้อเสียเฉพาะของแต่ละบุคคล นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องความแตกต่างหลากหลายในสังคมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อความหลากหลาย เกิดความเคารพ ที่จะช่วยยั้งคิดก่อนที่จะกลั่นแกล้งผู้อื่นโดยใช้ความแตกต่างหรือข้อด้อยเพื่อให้ผู้อื่นอับอายหรือเกิดความเสียหาย

ระดับเนื้อหา

ระดับต้น (Beginner)


การรับประกาศนียบัตร

เมื่อเรียนรู้เนื้อหาครบตามหลักสูตร 100 % และผ่านแบบทดสอบ  

โครงสร้างหลักสูตร
Chapter 1 2 นาที
Empathy: We are different! เพราะเราแตกต่างกัน 2 นาที
Chapter 2 6 นาที
Cyberbullying คืออะไร 1 นาที
ลักษณะและสาเหตของ Cyberbullying 5 นาที
Chapter 3 16 นาที
ประเภทของcyberbully และตัวอย่างเหตุการณ์ใกล้ตัว 16 นาที
Chapter 4 6 นาที
วิธีการป้องกันและรับมือ หากตกเป็นเหยื่อ Cyberbullying 6 นาที
Chapter 5 4 นาที
กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ Cyberbully 4 นาที
Chapter 6 4 นาที
ตัวอย่างการทำโครงการเพื่อแก้ไขเรื่อง Cyberbullying 4 นาที

Diversity Respect to Stop Cyberbullying

โดย แพทย์หญิงเบญจพร ตันตสูติ เจ้าของเพจ เข็นเด็กขึ้นภูเขา

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์