TC02

Gender Diversity Respect to Stop Cyberbullying

ทำความเข้าใจการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ที่มีเหตุมาจากความไม่เข้าใจในความแตกต่างทางเพศ

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ที่หลากหลายของความเป็นมนุษย์  ว่ามนุษย์เพศกำเนิดหญิงชาย ล้วนแล้วแต่มี อัตลักษณ์ทางเพศ รสนิยมเพศและการแสดงออกทางเพศภาวะที่แตกต่างกัน รวมทั้งสามารถเปลี่ยนแปลงลื่นไหลได้ในแต่ละช่วงเวลา  เพื่อลดการตีตราหรือการเลือกปฏิบัติ รวมถึงการกลั่นแกล้งรังแกกันในโลกออนไลน์  สร้างการเคารพในความแตกต่างหลากหลายทั้งเรื่องเพศ สีผิว ศาสนา และเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่แท้จริง   

4 หัวข้อหลัก

ประกอบด้วย

45 นาที วิดีโอการเรียน
8 หัวข้อ
2 แบบทดสอบ
วุฒิบัตร

ประกอบด้วย

45 นาที วิดีโอการเรียน
8 หัวข้อ
2 แบบทดสอบ
วุฒิบัตร

ยอดรวมสินค้า
ส่วนลด
ยอดรวมหลังหักส่วนลด
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมทั้งสิ้น

ช่องทางการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน
สถานะ
เลขอ้างอิง
ชำระเงินเมื่อ
Loading...