K6

Intro to CyberSecurities

รู้จักการโจมตีทางไซเบอร์ เช่น การโจมตีข้อมูลในรูปแบบเรียกค่าไถ่ , การล้วงข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และการสร้างโปรแกรมเพื่อประสงค์ร้ายต่อคอมพิวเตอร์ และวิธีการปกป้องความปลอดภัยให้กับระบบคอมพิวเตอร์

ทำความรู้จักถึงการโจมตีทางไซเบอร์ที่สำคัญอย่าง การโจมตีข้อมูลในรูปแบบการเรียกค่าไถ่ (Ransomware)  การหลอกลวงเพื่อล้วงเข้าข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (Phishing)   และการสร้างโปรแกรมเพื่อประสงค์ร้ายต่อคอมพิวเตอร์ ( Malicious Software หรือMalware )  เรียนรู้กลไกการทำงานและวิธีการในการโจมตีของภัยคุกคามออนไลน์เหล่านี้   พร้อมวิธีการปกป้องความปลอดภัยให้กับระบบคอมพิวเตอร์

 

3 หัวข้อหลัก

ประกอบด้วย

0 นาที วิดีโอการเรียน
1 หัวข้อ
2 แบบทดสอบ
วุฒิบัตร

ประกอบด้วย

0 นาที วิดีโอการเรียน
1 หัวข้อ
2 แบบทดสอบ
วุฒิบัตร

ยอดรวมสินค้า
ส่วนลด
ยอดรวมหลังหักส่วนลด
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมทั้งสิ้น

ช่องทางการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน
สถานะ
เลขอ้างอิง
ชำระเงินเมื่อ
Loading...