60 นาที

เสริมภูมิคุ้มกันออนไลน์ (knowledge)

Anatomy Of Fake News

โดย คุณพีรพล อนุตรโสตถิ์ พิธีกร รายการชัวร์ก่อนแชร์ อสมท.

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร

       เรียนรู้ความหมายและองค์ประกอบต่างๆ ของข่าวปลอม วิธีและเครื่องมือที่สามารถใช้ในการแยกแยะและระบุข่าวปลอม ตัวอย่างข่าวปลอมในรูปแบบต่างๆ ที่พบเจอได้ในชีวิตประจำวัน ผลเสียและผลกระทบของข่าวปลอมต่อสังคม ตลอดจนบทบาทของเยาวชนในการช่วยเหลือสังคมให้รู้เท่าทันข่าวปลอมเรียนรู้ความหมายและองค์ประกอบต่างๆ ของข่าวปลอม วิธีและเครื่องมือที่สามารถใช้ในการแยกแยะและระบุข่าวปลอม ตัวอย่างข่าวปลอมในรูปแบบต่างๆ ที่พบเจอได้ในชีวิตประจำวัน ผลเสียและผลกระทบของข่าวปลอมต่อสังคม ตลอดจนบทบาทของเยาวชนในการช่วยเหลือสังคมให้รู้เท่าทันข่าวปลอม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

1. ผู้เรียนที่สนใจเรียนรู้เรื่องข่าวปลอม การวิเคราะห์ข่าวปลอมที่ถูกสร้างขึ้นในรูปแบบต่างๆ
2. ผู้เรียนที่สนใจเรียนรู้วิธีการตรวจสอบข่าวปลอมเบื้องต้น


ระดับเนื้อหา

ระดับต้น (Beginner)


การรับประกาศนียบัตร

เมื่อเรียนรู้เนื้อหาครบตามหลักสูตร 100 % และผ่านแบบทดสอบ  

โครงสร้างหลักสูตร
Chapter 1 3 นาที
Fake News คืออะไร 3 นาที
Chapter 2 4 นาที
การตรวจสอบ Fake News 4 นาที
Chapter 3 8 นาที
การตรวจสอบ Fake News (การตรวจสอบที่มา) 3 นาที
กรณีศึกษา 3 นาที
คำอธิบาย 1 นาที
Chapter 4 6 นาที
ข้อความที่ตรวจสอบได้ และข้อความที่ตรวจสอบไม่ได้ 5 นาที
ตัวอย่างการใช้ Google Images ตรวจสอบรูปภาพ 39 วินาที
Chapter 5 9 นาที
การตรวจสอบเจตนาของผู้สร้างข่าวปลอม 5 นาที
ข่าวปลอมที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ 3 นาที
Chapter 6 9 นาที
การรู้เท่าทันและการคำนึงถึงผลกระทบของข่าวปลอมที่เกิดขึ้น 2 นาที
กรณีศึกษา หมูหยองปลอม 3 นาที
ตัวอย่างข่าวปลอมเรื่องอาหาร 3 นาที
Chapter 7 4 นาที
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 4 นาที
Chapter 8 6 นาที
บทส่งท้าย 55 วินาที
กรณีศึกษา ข่าวที่ดูเหมือนจริงแต่....ไม่จริง 2 นาที
กรณีศึกษา ข่าวที่ดูเหมือนข่าวปลอม.....แต่เป็นข่าวจริง 1 นาที
กรณีศึกษา ข่าวที่จริงบางส่วน.....อย่าพึ่งแชร์ 49 วินาที
กรณีศึกษา เรื่องจริง...แต่ก็ไม่ควรแชร์ 1 นาที

Anatomy Of Fake News

โดย คุณพีรพล อนุตรโสตถิ์ พิธีกร รายการชัวร์ก่อนแชร์ อสมท.

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์