K02

Anatomy Of Fake News

โดย คุณพีรพล อนุตรโสตถิ์ พิธีกร รายการชัวร์ก่อนแชร์ อสมท.

       เรียนรู้ความหมายและองค์ประกอบต่างๆ ของข่าวปลอม วิธีและเครื่องมือที่สามารถใช้ในการแยกแยะและระบุข่าวปลอม ตัวอย่างข่าวปลอมในรูปแบบต่างๆ ที่พบเจอได้ในชีวิตประจำวัน ผลเสียและผลกระทบของข่าวปลอมต่อสังคม ตลอดจนบทบาทของเยาวชนในการช่วยเหลือสังคมให้รู้เท่าทันข่าวปลอมเรียนรู้ความหมายและองค์ประกอบต่างๆ ของข่าวปลอม วิธีและเครื่องมือที่สามารถใช้ในการแยกแยะและระบุข่าวปลอม ตัวอย่างข่าวปลอมในรูปแบบต่างๆ ที่พบเจอได้ในชีวิตประจำวัน ผลเสียและผลกระทบของข่าวปลอมต่อสังคม ตลอดจนบทบาทของเยาวชนในการช่วยเหลือสังคมให้รู้เท่าทันข่าวปลอม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

1. ผู้เรียนที่สนใจเรียนรู้เรื่องข่าวปลอม การวิเคราะห์ข่าวปลอมที่ถูกสร้างขึ้นในรูปแบบต่างๆ
2. ผู้เรียนที่สนใจเรียนรู้วิธีการตรวจสอบข่าวปลอมเบื้องต้น


ระดับเนื้อหา

ระดับต้น (Beginner)


การรับประกาศนียบัตร

เมื่อเรียนรู้เนื้อหาครบตามหลักสูตร 100 % และผ่านแบบทดสอบ

 

10 หัวข้อหลัก

7 คำถาม

00:03:06

00:04:46

ประกอบด้วย

49 นาที วิดีโอการเรียน
17 หัวข้อ
5 แบบทดสอบ
วุฒิบัตร

ประกอบด้วย

49 นาที วิดีโอการเรียน
17 หัวข้อ
5 แบบทดสอบ
วุฒิบัตร

ยอดรวมสินค้า
ส่วนลด
ยอดรวมหลังหักส่วนลด
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมทั้งสิ้น

ช่องทางการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน
สถานะ
เลขอ้างอิง
ชำระเงินเมื่อ
Loading...